0

Общи правила и условия

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ


1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ/ ДЕФИНИЦИИ
Общите правила и условия, посочени по-долу, се прилагат за всички рекламни дейности и продажби на стоки и услуги от S.C. KITCHEN SHOP S.R.L., както и за всеки друг партньор, с който S.C. KITCHEN SHOP S.R.L.  има сключен договор (Партньори), чрез онлайн магазина kitchenshop.bg с Потребителя/Купувача (физическо или юридическо лице). Общите правила и условия могат да бъдат променени по всяко едно време от S.C. KITCHEN SHOP S.R.L.  и/или Партньорите с условието, че ще бъдат спазени правните разпоредби. Дефинициите имат следното значение:

УЕБСАЙТ/САЙТ (kitchenshop.bg): представлява уебсайта, чийто интернет адрес е www.kitchenshop.bg, с помощта на който Потребителят има достъп до информацията за продуктите, предлаганите услуги и промоции/кампании с информативен/рекламен характер, организирани от kitchenshop.bg

СТОКИ/ПРОДУКТИ И УСЛУГИ: всеки продукт или услуга, включително документите и услугите упоменати на уебсайта и в Поръчката, които следва да бъдат доставени от Продавача на Купувача.

СПЕЦИФИКАЦИИ: всички спецификации и/или Стоки и Услуги уточнени на kitchenshop.bg, както и в информационните/рекламни материали, предлагани от продавач/производител, или от Потребител/Купувач, или така както са отбелязани в Поръчката.

ПОТРЕБИТЕЛ: представлява физическо лице, което осъществява достъп до kitchenshop.bg, с лична или професионална цел и което приема ПРАВИЛАТА и УСЛОВИЯТА на сайта.


ПРОДАВАЧ: дружество S.C. KITCHEN SHOP S.R.L., със седалище и адрес на управление: Bld. Lacul Tei, nr. 1-3, cladirea ISPE, etaj 5, cod postal 020371, Sector 2, Bucuresti, регистрирано в Търговския Регистър, RO14180084, телефон: + 359877175203

КУПУВАЧ: физическо/юридическо лице или друга юридическа форма, която осъществява поръчка чрез kitchenshop.bg

ПОРЪЧКА: електронен документ, изпълняващ ролята на комуникация между Продавач и Купувач, чрез който Продавачът изразява съгласие да достави Стоките и Услугите и Купувачът, който от своя страна изразява съгласие да получи Стоките и Услугите, както и да заплати за тях.

ДОГОВОР: Поръчка потвърдена от Продавача по начина, описан в настоящите Общи Условия.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ: всички нематериални права като например know-how, авторско право или други свързани права, права върху базата данни, дизайнерски права, образцово право, патенти, регистрирани марки и регистрация на имената на областите/сферите, за всяко едно от посочените по-горе.


РЕГИСТРИРАНИ МАРКИ: представлява регистрираните по съответния законов ред марки, с права, принадлежащи на S.C. KITCHEN SHOP S.R.L. или тези, които са използвани от КИТЧЪН ШОП .

ЗЛОУПОТРЕБА: представлява употребата на kitchenshop.bg по начин, противоречащ на посочения и практикуването в областта, на действащото законодателство, както и по какъвто и да е друг начин, който причинява щети на kitchenshop.bg, собствениците/законните притежатели и на който и да е друг партньор, с който има договор в тази връзка.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА KITCHENSHOP.BG
Предоставената информация на kitchenshop.bg е с информативен характер и може да бъде променена от Продавача, без предварително известие по всяко време и по всякакъв начин.
Описанията на продуктите може да са непълни, но Продавачът полага усилия да предостави най-достоверната информация с цел пълно информиране на Потребителя.

Снимките на продуктите представени на kitchenshop.bg са с примерен характер, а доставените продукти може да се различават от снимките, което се дължи на промените в характеристиките и дизайна без това да бъде предварително обявено от производителите.

Информация относно стоковата наличност и състоянието на обявените продукти може да получите като се свържете с Продавача чрез имейл/телефон, които ще намерите от данните за контакт в раздела Контакт на kitchenshop.bg.

Във всички случаи Продавачът не носи и не може да носи отговорност за каквито и да е промени в съдържанието на сайта, без значение от тяхното естество и от възприемането им от страна на Потребителя/Купувача, като Продавачът гарантира, че съдържанието на сайта е и ще бъде занапред съобразено с изискванията на приложимото законодателство.

3. ПРОМОЦИИ И КАМПАНИИ
Промоциите и кампаниите, представени на kitchenshop.bg, са валидни и се отнасят за територията на Република България.

Промоциите и кампаниите, представени на kitchenshop.bg, са валидни за определен период от време, посочен в рекламните и информационни съобщения, придружаващи промоцията/ кампанията, както и за определени посочени в тези съобщения количества стока.

4. ЦЕНИ НА ПРОДУКТИТЕ
Цените на продуктите и услугите, изписани на сайта kitchenshop.bg, са крайни цени с включено ДДС според действащия закон.
За крайна цена, на която Купувачът може да закупи продуктите/ услугите, се счита тази цена от Поръчката, потвърдена от Продавача на Купувача, с изключение на случаите, в които количеството е изчерпано или грешка, която променя цената (виж раздел 5.Поръчки).
Продавачът си запазва правото да промени цената преди потвърждението на поръчката без предварително известие/ обявление за това.


5. ПОРЪЧКИТЕ
Когато се извършва Поръчка по телефон или чрез сайта на kitchenshop.bg, Купувачът се съгласява с формата на комуникация (телефон, СМС или имейл), чрез която Продавачът извършва своите операции.

Поръчката ще включва следната информация:

a. Поръчка/ Предварителна поръчка ( заедно с ясните уточнения относно данните за фактуриране) и специфичните условия, посредством регистриране на онлайн акаунт за Купувача, включващ данните за име, имейл адрес и телефонен номер за контакт, както и адрес за доставка.
b. Спецификации на Купувача (там където се налага)
С потвърждение на Поръчката от страна на Купувача се декларира пълното съгласие на Купувача относно Условията на Поръчката и настоящите Общи условия. Приемането на Поръчката от страна на Продавача се счита за завършена, когато има електронно потвърждение (имейл или СМС) от страна на Продавача към Купувача, без да е необходимо потвърждение за получаване от последния. Потвърждение на Поръчката се извършва по телефона или електронно (имейл или СМС).


Непотвърдена от Продавача Поръчка не представлява договор и не обвързва по никакъв начин Продавача, с което Купувачът се съгласява.

В случай на изчерпване на наличността на поръчания продукт, преди поръчката да бъде завършена, представител на kitchenshop.bg може да предложи алтернатива като представи други подобни продукти по отношение на външен вид и технически характеристики, като тези на поръчания продукт, но само ако съществува такъв вариант.

В случай на изчерпване на наличността, преди поръчката да бъде завършена и липсва алтернатива на поръчания продукт, Поръчката може да бъде анулирана без неустойка независимо, че е била потвърдена от Продавача, но не и без да бъде уведомен предварително за това Купувачът.

В случай на възникване на евентуални технически или други грешки на сайта на kitchenshop.bg или на системата за управление, включително и човешки грешки, в резултат на което цената на конкретна стока/ услуга е променена без знанието или одобрението на Продавача и несъответства с продажната цена, определена от Продавача за този период, Продавачът си запазва правото да анулира направената Поръчка, а Купувачът, извършил поръчката, да бъде информиран по телефона/ имейл/ СМС за това. Купувачът приема и се съгласява, че няма да има право на възражение и/или обезщетение по отношение на продуктите, които са предмет на поръчката в хипотезата на настоящия абзац.

Предварителната поръчка представлява Поръчка със специален статут за продукт, който не е пуснат на пазара, но може да бъде закупен преди неговото пускане на пазара от стоковата наличност на Продавача. Предварителната поръчка ще включва същите стъпки като при обикновената Поръчка, като единствената разлика ще бъде срокът на доставка, който ще бъде уточнен в момента на регистрация на предварителната поръчка , както и ако възникнат каквито и да е промени, свързани с нея. Продавачът си запазва правото да промени в съдържанието на уебсайта цените, условията и сроковете за пускане на пазара едностранно.

Продавачът има право да промени първоначалните условия на предварителната поръчка, но само след като е информирал преди това Купувача и е получил съгласието му за извършените промени.

С оглед възможни промени от страна на производителите на Продуктите, Продавачът не носи отговорност за неспазване на първоначалните условия или за промените на първоначалните условия на предварителната поръчка, ако същите са в резултат на новите условия от страна на Производителя.

Купувачът има право на отказ във всеки един момент на предварителната поръчка, а ако тя е вече заплатена, сумата ще бъде възстановена напълно.

6. ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Потвърдена от Продавача Поръчка има стойност на Договор от разстояние. Датата на сключване на договора за продажба от разстояние между Продавача и Купувача, се счита дата на фискалната фактура, издадена от Продавача.

Настоящите Общи правила и условия представляват неразделна част от сключения Договор от разстояние, затедно със Сертификата за Гаранция, издаден от Продавача

Продавачът не е и не може да бъде отговорен за щети от всякакъв тип, които могат да засягат Купувача или трето лице, като резултат от изпълнението от страна на Продавача на всяко едно от своите задължения според Поръчката и Договора от разстояние по подразбиране, и за щети, които са резултат от употребата на Стоките и услугите след доставка, и специално за загубата на продукти или документи.

7. ФАКТУРИРАНЕ

Цената, начинът и срокът на плащане са уточнени в потвърдената Поръчка. Продавачът ще издаде на Купувача фактура за доставените Стоки и Услуги според определените Условия в Поръчката, като задължението на Купувача е да предостави цялата необходима информация за издаване на фактура според действащото законодателство.

8. ПЛАЩАНЕ

Плащането на поръчаните Продукти/услуги се извършва според приетите начини на плащане от Продавача и наложените условия от банката , в случаите когато плащането се извършва онлайн.

Всички цени са крайни цени в български лева и / или евро, включително приложимия данък върху добавената стойност. Наличните начини на плащане са: онлайн посредством платформата PAY U /за повече информация виж тук: https://romania.payu.com/en/home// и наложен платеж. Запазваме си правото да изключваме начините на плащане, без да предоставяме обосновка или да уведомяваме за това. Когато онлайн плащането е избрано като предпочитан начин на плащане, доставката ще бъде само след като бъде кредитирана общата покупна цена; Можете да плащате по посочения на платформата PAY U начин. За избягване на всякакво съмнение S.C. KITCHEN SHOP S.R.L.  не носи отговорност за плащанията, правени посредством платформата PAY U, нито за условията, поверителността, изискванията, техническата изправност, събираните от платформата PAY U данни, начислените, независещи от S.C. KITCHEN SHOP S.R.L. такси или каквито и да било по повод и във връзка с правоотношението между Купувача и платформата PAY U по повод плащането. Таксите, начислени от банките за отмяна на транзакция поради неправилна информация за сметката и които не се дължат на грешка от наша страна, се поемат от Купувача.

Нашият уебсайт използва технологията SSL сертификат за кодиран пренос на данни. Secure Sockets Layer (SSL) e протокол, който се използва за защита на връзката, осъществена от потребителите към нашия уебсайт. SSL сертификатът криптира данните и защитава канала, по който се извършва комуникацията между потребителите и нашия уебсайт. Т.е. всички данни, които преминават от вашия браузър до нашия уебсайт са криптирани и защитени. Така ви предпазваме от посегателства към поверителна информация.
Много лесно можете да различите кои уебсайтове в интернет пространството имат SSL сертификат и кои не. Пред домейна на всеки подсигурен уебсайт, който използва SSL сертификат, има изобразен катинар. Другата разлика е в съкращението „https://“ пред адресното поле на уебсайта, който използва SSL сертификат, което означава “Secure HTTP” и гарантира, че уебсайтът, който се отваря, е достоверен и връзката към него е сигурна. Уебсайтове без SSL сертификат биват отличени със съкращението „http://” пред адресното им поле.

В случай на онлайн плащане, след успешно регистриране на поръчката, паричната стойност на продуктите ще бъде блокирана в сметката на Купувача, след което тя ще бъде получена от Продавача, само след потвърждение на поръчката.
В случай, когато поръчаните продукти не са налични, а плащането е финализирано, сумата ще бъде възстановена изцяло в банковата сметка на Купувача, без допълнителни комисионни за сметка на Купувача. Възстановяването на сумата е задължение на Продавача, като срокът за възстановяване зависи изцяло от използвания финансов инструмент от банката на Купувача.

Продавачът не носи отговорност за политиката и търговските условия приети от банките, чиито инструменти за финансово плащане са използвани за плащане на направените поръчки на kitchenshop.bg.

В случай, че по време на плащане възникнат грешки, Продавачът не се задължава да извърши доставка, а само да информира Купувача, че процесът на плащане не е бил завършен. Продавачът не е задължен да разследва причините за възникналите грешки, но може да помогне на Купувача в рамките на възможностите си.

В случай на онлайн плащане, данните се обработват изключително от оторизирани обработващи плащания посредством платформата PAY U. Продавачът и kitchenshop.bg НЕ съхраняват информации за карти, с които се извършват плащанията, както и за картодържателите или каквато и да е друга информация във връзка с извършеното плащане.

Продавачът си запазва правото да променя, добавя или премахва начините на плащане без предварително уведомяване или известие за това, като всички достъпни начини на плащане ще бъдат видни на сайта на Продавача.

9. ДОСТАВКА

Продавачът може да възложи на трета страна /куриер/ услуги, свързани с изпълнение на поръчката /доставка/, като информира за това Купувача, без да е необходимо неговото съгласие.

За целите единствено и само на доставката Купувачът се съгласява, че Продавачът може да предостави на трета страна /куриер/ данните от регистрирания профил на Купувача - имейл адрес и телефонен номер за контакт, както и адрес за доставка.

Продавачът трябва да осигури необходимото опаковане на Стоките и Услугите, както и да осигури изпращането на придружаващите документи.

Срокът на доставка варира между 2 и 5 работни дни, в зависимост от местоположението на продукта и адреса на доставка. В редки случаи срокът на доставка може да надвиши 5 работни дни, за което Купувачът следва да бъде уведомен, с изключение на случаите на форсмажорни обстоятелства, включително и тези свързани с доставка на стока, така както са определени от действащото законодателство на територията на България.

Максималната стойност на задълженията на Продавача спрямо Купувача в случай, че не е извършена доставката или е доставена грешна такава, се равнява на стойността на заплатената сума от Купувача и получена от Продавача, доколкото друго не е предвидено с императивни законови разпоредби.

10. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ

Приемането ще бъде извършено тогава, когато Стоките и Услугите отговарят на техническите характеристики, отбелязани в Поръчката. В случай, когато Купувачът открие, че доставените Продукти или предоставените Услуги не отговарят на техническите характеристики , има право да изисква съответствие на Стоките и Услугите според действащото законодателство на територията на България в момента на сключване на договора.

Собствеността върху Стоките и Услугите ще бъде прехвърлена при доставка, след извършване на плащане от страна на Купувача, на посоченото място в Поръчката (финализиране на доставката – подпис при получаване върху документа за извършени транспортни услуги от страна на куриера).

11. ПРАВО НА ОТКАЗ

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. сключване на договора – при договор за услуги, а в случаите по чл. 228а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения – считано от датата, на която Потребителят потвърди съгласието си със сключения договор;
2. приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя – при договор за продажба, или:
а) когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приемане на последната стока;
б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приемане на последната партида или част;
в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приемане на първата стока;
3. сключване на договора – при договори за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, и при договори за доставяне на централно отопление и на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител.

Когато Продавачът не е предоставил на Потребителя информация за правото му на отказ от договора по чл. 47, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект в срок една година и 14 дни, считано от датата по чл. 50 от Закона за защита на потребителите.
Когато Продавачът предостави на Потребителя информацията за правото на отказ в срок една година от датата по чл. 50 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект в срок 14 дни, считано от датата на получаване на информацията по чл. 47, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на потребителите.

Изключения от правото на отказ, които засягат договора от разстояние или този извън територията на търговските обекти, без да се ограничава до тях, са следните:
1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от Продавача;
8. при които Потребителят изрично е поискал от Продавача да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение Продавачът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от Потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
11. сключени по време на публичен търг;
12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

С изключения на случая, когато Продавачът е предложил самия той да възстанови продуктите, Потребителят връща продуктите или ги връчва на Продавача, или на друго упълномощено от Продавача лице, без неоправдано забавяне и в рамките на 14 дни от датата, когато Купувачът е уведомил Продавача за решението си за прекратяване на договора.

Срокът е спазен, ако продуктите са изпратени от Потребителя преди да изтече 14-дневния период.

Разходите за връщането на продуктите се поемат от Потребителя.

Потребителят поема само преките разходи, свързани с връщането на продуктите, с изключение на случаите когато Продавачът приема да ги поеме или когато Продавачът не е информирал Потребителя, че тези разходи се поемат от него (Потребителя). В случаите, когато договорите са извън територията на търговските обекти и продуктите са доставени на домашния адрес на Потребителя в момента на сключване на договора, Продавачът поема разходите за своя сметка , ако продуктите не позволяват да бъдат върнати по пощата.

Потребителят е отговорен само за намалената стойност на продуктите, като следствие на тяхното изпробване с цел определяне тяхното естество, характеристики и функционалност.

Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Продавачът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

Продавачът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Потребителя.

Ако възстановяването на суми за няколко продукти или само за един продукт, в случай на поръчка с повече продукти, която е включвала безплатна доставка, определя намаляване на общата стойност на първоначалната поръчка под допустимата стойност за безплатна доставка от общата сума, която трябва да бъде възстановена, стойността на първоначално предложения транспорт ще бъде запазена.

Продавачът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Продавача.
При договор за продажба, когато Продавачът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Отказът от покупката в срок от 14 дни от получаване на продукта е валиден само за физически лица, закупили продукта от разстояние, спазвайки условията съгласно Закона за защита на потребителите.


Изпратените продукти трябва да са в същото състояние, в което са били доставени ( да включват всички аксесоари и придружаващи документи като при първоначалната доставка, без никакви физически промени, удари, надрасквания, следи от употреба и/или нелицензирани интервенции, т.н.).

Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора от разстояние или договора извън търговския обект, или в случаите, когато Потребителят е направил предложение да сключат договор от разстояние или договор извън търговския обект.

За да упражните правото си на отказ от настоящия договор е необходимо да ни информирате за Вашето решение, като изпратите недвусмислено изрично изявление по следните имейл/поща.

- Имейл адрес за изпращане на съобщения:office@kitchenshop.bg
- Пощенски адрес за връщане/изпращане на продуктите: Romania, Централен склад Kitchen Shop - улица Stefanesti 8-8a, пощенски код 077175, село Stefanestii de Jos, област Stefanestii de Jos, Ilfov".


12. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ
kitchenshop.bg дава възможност за връщане на продуктите в срок от 14 дни в следните случаи:
- Продукт, който не отговаря на спецификациите от сайта. Ако се докаже, че поръчаният продукт не съответства на спецификациите от офертата Потребителят/Купувачът може да иска връщане със замяна или пълно възстановяване на паричната му стойност. Възможността за връщане НЕ важи за продуктите, които не са функционални, в следствие на работата с тях и/или неправилни инсталации, неспазване на инструкциите за употреба, промяна на оригиналния вид на продукта, природни влияния или неправилно съхранение. Ако се съгласи на замяна с продукт на по-висока стойност, Потребителят трябва да заплати разликата, съответно ако стойността е по-малка, Потребителят ще получи разликата от стойността на заменения продукт.

Транспортните разходи, както и тези по замяната на продукта, според случая, се поемат от kitchenshop.bg, ако продуктът има несъответствие, в резултат от процеса на производство, функциониране или опаковане до момента на доставка до Потребителя. При всеки друг случай , транспортните разходи и тези по първоначалната замяна до Продавача и евентуално транспорта обратно до Потребителя се поемат от Потребителя/Купувача.

Не се приемат върнати продукти, които не подлежат на връщане поради причини, засягащи здравето и хигиената, или такива, които са били разопаковани от Потребителя/Купувача. В случай, когато продуктите имат следи от употреба, след проверка от сервиза, на Потребителя се възстановява паричната стойност на продукта, от която ще бъде приспадната стойността на износване (тази, която надвишава нормалното износване, след пробване на продукта).

- Продукти, които са грешно доставени или без всички компоненти/ аксесоари. Доставката на други продукти, освен поръчаните, трябва да бъде подписана от представителите на kitchenshop.bg, а Потребителят/Купувачът може да изисква връщането им и тяхната замяна, а ако продуктът не е в наличност, може да изисква замяна с друг подобен продукт или пълно възстановяване на сумата. Ако се съгласи на замяна с продукт на по-висока стойност, Потребителят/Купувачът трябва да заплати разликата, съответно ако стойността е по-малка, Потребителят/Купувачът ще получи разликата от стойността на заменения продукт.

Разходите за връщане и транспорт на заменения продукт, според случая, се поемат от kitchenshop.bg.

Продуктите, закупени от юридическо лице, може да се върнат в срок от 2 дни от датата на закупуване, само ако имат производствени дефекти или други дефекти.

Изпратените продукти трябва да са в същото състояние, в което са били доставени ( да включват всички аксесоари и придружаващи документи като при първоначалната доставка, без никакви физически промени, удари, надрасквания, следи от употреба и/или нелицензирани интервенции, т.н.).

Възстановяването на паричната стойност на върнатите продукти по този раздел се извършва най-късно 14 дни от датата на връщането им, след проверка на състоянието на продуктите, с банков превод. Върнатата сума не включва първоначалните транспортни разходи, ако покупката ги е изисквала (поемат се от Потребителя/Купувача).

Ако възстановяването на суми за няколко продукти или само за един продукт, в случай на поръчка с повече продукти, която е включвала безплатна доставка, определя намаляване на общата стойност на първоначалната поръчка под допустимата стойност за безплатна доставка от общата сума, която трябва да бъде възстановена, стойността на първоначално предложения транспорт ще бъде запазена.

За да упражните правата си за връщане на продукти по този раздел е необходимо да ни информирате за Вашето решение, като изпратите недвусмислено изрично изявление по следните имейл/поща.

- Имейл адрес за изпращане на съобщения: office@kitchenshop.bg
- Пощенски адрес за връщане/изпращане на продуктите: Централен склад Kitchen Shop - улица Stefanesti 8-8a, пощенски код 077175, село Stefanestii de Jos, област Stefanestii de Jos, Ilfov, Romania.


13. ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ

Всички продукти, продавани от сайта kitchenshop.bg, са с гаранция според действащото законодателство и комерсиалната политика на производителите. Продуктите са нови ( изключение правят продуктите от категорията разопаковани продукти, ако се налага), в оригинални опаковки, според случая, и произхождат от оторизирани източници за всеки производител поотделно.

В случай на продуктите продавани и доставяни от kitchenshop.bg, гаранционните сертификати са издадени от kitchenshop.bg за всички категории продукти. За липсата на сертификата за гаранция на продукта Продавачът трябва да бъде информиран максимум 48 часа след получаване на стоката на адрес office@kitchenshop.bg или на телефонен номер 0877 175 203 в интервала от Понеделник – Петък в часовете между 09.00 ч.-18.00 ч. Всяко едно сезиране извън посоченият срок няма да бъде вземано в предвид.

Сертификатът за гаранция може да бъде проверен тук.


14. КОМУНИКАЦИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯ / КУПУВАЧА

Официалната комуникация на Потребителя / Купувача с kitchenshop.bg може да се извърши посредством данните за контакт от раздела Контакт в зависимост от естеството на комуникация и чрез публикуване на отзиви за продуктите в зоната за коментари на продуктите.

kitchenshop.bg си запазва правото да изключи или игнорира от официалните канали за комуникация, мнения, коментари или обръщения, които включват ругатни, неадекватен изказ или дискриминират лице или група хора по какъвто и да е било признак.

Продавачът има пълната свобода да подбира получената информация без да е необходимо да представя обосновки за нея. Официалната комуникация на Продавача с Потребителя / Купувача се осъществява посредством данните за контакт, които са предоставени от него. В случай че Потребителят / Купувачът не предостави минимална информация (най-малкото валиден телефонен номер), за да бъде осъществен контакт с него, Продавачът не е длъжен да извършва допълнителни стъпки за неговата идентификация, което му дава право да не отговаря на исканията му или да не изпълни регистрираните поръчки с непълни данни.

Продавачът не носи отговорност за щети, причинени в резултат на нефункциониране на kitchenshop.bg поради различни причини, както и за тези произтичащи от невъзможността за достъп до определени линкове публикувани на сайта.


15. ЗЛОУПОТРЕБА

Потребителят се задължава да използва kitchenshop.bg с цели и средства, които не извършват злоупотреба с права на лице или група от хора.

Всеки един опит за достъп до личните данни на друг Потребител, за промени на съдържанието на сайта или за нарушение на сървъра, отговорен за сайта, ще бъде считан за опит за злоупотреба от страна на извършителя, като kitchenshop.bg си запазва правото да предприеме законови мерки за ограничаване на подобни действия и да сезира компетентните институции за извършването им.

16. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. КЛАУЗА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

При възникване на форсмажорни обстоятелства, като война, експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия, както и обявяване на извънредно положение/ приемане на извънредни мерки във връзка с пандемията от Covid -19, включително, но не само засягащо/и свободното придвижване на страните и/или възможността им за изпълнение на задълженията по договора, както и приемане на промени в законодателството, с които се въвеждат нормативни ограничения, засягащи изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; както и всяко друго подобно събитие, което е извън разумно приетия контрол на страните, действието на настоящия договор се спира до отпадането на тези обстоятелства, а уговорените срокове се удължават със срока на времетраене на форсмажорните обстоятелства и никоя от страните не търпи неустойки, както и никоя от страните не може да предяви претенции към другата за неизпълнение на договора. Форсмажорното събитие се доказва с официален документ, освен в случаите на обявено извънредно положение/приемане на извънредни мерки във връзка с пандемията от Covid -19, за които се счита, че страните са уведомени с настъпването на съответното събитие.

Недействителността на отделните разпоредби не засяга валидността на останалите разпоредби. По-специално договорът остава в сила и за двете страни.

17. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Всички отношения между страните по повод настоящите общи условия и правила, както и по отношение изпълнението/ неизпълнението на договор между страните се уреждат съгласно българското законодателство.
Всякакви спорове между kitchenshop.bg и Потребителите / Купувачите / ще се разрешат по доброволен път или в случая, когато това решение не е възможно, ще бъдат разрешени от компетентните съдебни български инстанции.

Политиката за поверителност и защита на данните може да видите тук.
Политиката за бисквитките може да видите тук.

S.C. KITCHEN SHOP S.R.L.